Pracovní skupiny pro čtenářskou a matematickou gramotnost MAP Přerovsko

I v letošním roce se v rámci MAP III. pravidelně scházely pracovní skupiny pro čtenářskou a matematickou gramotnost v rámci Místních akčních plánů vzdělávání Přerovsko.

Novinkou v rámci organizace MAP III. je změna jednání těchto pracovních skupin, které již neprobíhají odděleně, ale společně, neboť v průběhu projektu MAP II. se ukázalo, že je potřebná komunikace těchto pracovních skupin v rámci podpory základních gramotností. A také to, že učitelé českého jazyka a matematiky mají v některých oblastech společný vzdělávací cíl v rámci výuky. Tím nejvýznamnějším je kromě rozvoje digitálních kompetencí žáků a individualizace výuky pro žáky se specifickými potřebami i potřeba rozvoje dovedností pro práci s textem, neboť žáci, kteří nejsou schopni dostatečně pochopit obsah čteného textu a umět ho interpretovat vlastními myšlenkami, nejsou pak schopni ani adekvátně pochopit zadání slovní úlohy. Problémem v matematice tak často nemusí být samotný početní úkon, ale to, že žák neporozuměl zadání slovní úlohy, tedy psanému textu.

Obě pracovní skupiny v tomto roce zrealizovaly revizi základního dokumentu MAP Přerovsko v oblastech čtenářské a matematické gramotnosti a dále se zabývaly výsledky posledního dotazníkového šetření MŠMT v mateřských a základních školách v oblastech čtenářské a matematické gramotnosti. Pracovní skupiny provedly porovnání výsledků dotazníkového šetření MŠMT v rámci MAP I., MAP II. a aktuálního šetření a na základě těchto výsledků došly k závěrům, ve kterých oblastech mají školy dosud mezery a kam by bylo vhodné v dalším období v rámci projektu MAP IV. směřovat intervence v rámci implementačních projektů MAP.

K navrhovaným aktivitám pro další období patří zejména pokračování workshopů pro učitele v oblasti práce s textem a realizace dílen čtení na školách, protože první série workshopů přinesla hmatatelné výsledky – u mladších ročníků žáků, kteří mohli začít s dílnami čtení už na 1. stupni, se ukazuje, že dokáží lépe zformulovat myšlenku či pochopit čtený text, neboť je s nimi v této oblasti takto systematicky pracováno a také se nebojí své názory prezentovat. Podporu dalšího rozvoje práce s textem podpořila s ohledem na zmiňované problémy se slovními úlohami i skupina pro matematickou gramotnost. Zároveň v této oblasti bude navázáno na systematickou spolupráci s přerovskou knihovnou, která by mohla realizovat workshopy pro nadané žáky v oblasti vyššího stupně komplexního čtenářství v rámci neformálního vzdělávání, neboť na tuto oblast není v rámci standardní výuky prostor. Kromě toho má knihovna záměr spolupracovat na pomoci při výběru knihovního fondu v rámci třídních a školních knihoven. Další oblastí je potřebná podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti už žáků s lehkou mozkovou dysfunkcí, kteří jsou v rámci pravidel inkluze nově zařazováni do standardních tříd, nicméně učitelé nemají v této oblasti dostatek učebních pomůcek či metodických materiálů. V oblasti matematiky navrhuje pracovní skupina aktivity na podporu rozvoje činnostního učení matematiky či workshopy pro učitele v oblasti Hejného matematiky tak, aby měli učitelé matematiky možnost se s touto metodou blíže seznámit a zvážit, zda některé prvky zařadí do výuky. K dalším navrhovaným aktivitám patří zejména prvky sdílení učitelské praxe, a to buď v podobě tandemové výuky (např. pro dílny čtení se zkušeným lektorem), nebo v podobě sdíleného prostoru pro přerovské školy, kde by mohli učitelé také diskutovat své aktuální problémy (např. na Facebooku MAP).

Kromě toho se pracovní skupiny systematicky zabývaly aktuálními úpravami Rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání, které byly provedeny k 1. 9. 2021 a které dále postupně realizuje MŠMT. Pro základní školy to znamená v těchto a dalších letech postupnou úpravu školních vzdělávacích programů. Jedná se především o dopady změn předmětu informatika a s tím související potřebnost rozvíjet některé kompetence v rámci výuky českého jazyka či matematiky (např. práce s textovým editorem v českém jazyce či tabulkovým editorem v matematice), v rámci úprav RVP ZV se diskutovalo  i o aktuální podobě digitálních kompetencí a také dopadech online výuky v rámci pandemie Covid-19 na současnou technickou vybavenost škol a úroveň digitálních kompetencí učitelů ve školách na Přerovsku.

Zpracovala doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., MBA, vedoucí pracovních skupin pro čtenářskou a matematickou gramotnost, MAP Přerovsko