Aktuální informace z IROP

Přinášíme několik aktuálních informací z připravovaného IROP, které jsme se dozvěděli na aktuálních seminářích k programovému období EU 21+.

Oznámení schválení Dohody o partnerství se očekává na konferenci s názvem Politika soudržnosti v kontextu českého předsednictví a příležitosti v evropských fondech, kterou uspořádá MMR 24. května 2022. Po tomto datu bude možné vyhlašovat výzvy z jednotlivých operačních programů. Pravděpodobné pořadí vyhlašování individuálních výzev pro oblast vzdělávání v IROP bude: MŠ – ZŠ – SŠ/VOŠ – zájmové/neformální – školy a třídy dle § 16 odst. 9 školského zákona + školská poradenská zařízení. Na semináři pod záštitou MMR jsme se dozvěděli, že žádosti budou vyhlašované od června, na semináři NIDV, že se s nimi počítá až od září. Skutečnost tedy neznáme a necháme se překvapit.

Všechny výzvy budou vyhlašované jako průběžné a bez avíz. Bude tedy velmi záležet na připravenosti Vašich záměrů a rychlosti, s jakou zvládnete připravit žádost o podporu.

Oproti semináři, který pořádalo MŠMT k práci s novými tabulkami investičních priorit MAP pro období 2021 – 2027 (SR MAP), bylo v rámci IROP tour prezentováno, že nebude možné v rámci SR MAP opakovaně využít zastřešující projekty, tedy rozdělování projektového záměru v SR MAP do dvou postupně realizovaných projektů v IROP nebude možné. Příklad: Škola bude mít v SR MAP zařazený zastřešující projekt např. “Modernizace jazykové a přírodovědné učebny ZŠ XY” nebo “Modernizace odborných učeben ZŠ XY”. Na tomto základě nebude možné žádat v roce 2022 o podporu jazykové učebny a následně, např. v roce 2024, žádat o podporu přírodovědné učebny. Nově tedy bude platit „1 řádek v SR MAP = 1 žádost v IROP“.

Podpora procesů adaptace a integrace dětí/žáků z Ukrajiny (cizinců)

Konzultační setkání k adaptaci UA žáků (cizinců)

Program je určen všem pedagogům MŠ, 1. stupně ZŠ, 2. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU, ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení a výchovní poradci.

Konzultace je bezplatná, je zaměřena na  problematiku přijímání, začleňování a vzdělávání dětí/žáků cizinců. Bude Vám poskytnuta metodická podpora, možnost sdílení příkladů inspirativní praxe, zdroje informací k dané problematice a kontakty na další partnerské instituce. Každý týden ve čtvrtek od 14:00 do 16:00 budeme pro Vás k dispozici. Nemusíte být účastni po celou dobu. Budou se vždy otevírat témata, které Vás zajímají. Účast na těchto konzultačních setkání je omezena na max. 5 lidí.

Vždy den před konzultačním setkání Vám zašleme odkaz na MS Teams. Každý týden v pondělí Vám odešleme odkaz na nový termín pro přihlášení na konzultační seminář, kde bude kapacita vždy omezena na max. 5 lidí.

Termíny konání:

05. 05. 2022
12. 05. 2022
19. 05. 2022
26. 05. 2022
02. 06. 2022
09. 06. 2022
16. 06. 2022
23. 06. 2022

NPI ČR | Přihlášení

Podpora procesů adaptace a integrace dětí/ žáků z Ukrajiny (cizinců)

Ve webináři budou probrány základní body adaptačního a integračního procesu, kterým postupně prochází děti a žáci přicházející do českého vzdělávacího systému. Bude věnována pozornost procesům, které probíhají, strategiím, které je dobré volit při zvykání těchto dětí a žáků. Dále bude věnována pozornost úskalím tohoto procesu.

Termíny konání:

25. 05. 2022
08. 06. 2022

NPI ČR | Přihlášení

Hodnocení žáků-cizinců, kteří nastoupili v průběhu školního roku 2021/22 do škol v souvislosti migrací do České republiky.

Kulatý stůl připravil Národní pedagogický institut České republiky ve spolupráci s MŠMT v rámci podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících žáky cizince.

Webinář se bude věnovat přímo metodickým pokynům, které vydává MŠMT pro tuto oblast a doplní je příklady dobré praxe. V rámci webináře bude možné položit též dotazy všem přednášejícím. Webinář je zdarma.

Termín konání:

19. 05. 2022  14:00 – 16:00

Program:

  1. Základní principy pro hodnocení žáků z Ukrajiny ve 2. pololetí školního roku 2021/22
   Mgr. Svatopluk Pohořelý, vedoucí oddělení základního vzdělávání, MŠMT
  2. Základní principy hodnocení žáků ve středních školách dle Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
   Mgr. Štěpánka Thérová, vedoucí oddělení všeobecného vzdělávání MŠMT

Blok sdílení dobrých praxí:

  1. Hodnocení žáků cizinců v Základní škole jazyků Karlovy Vary, příspěvková organizace
   Mgr. Jaroslava Trautnerová, zástupkyně ředitele
   Mgr. Jana Táborková, metodička prevence, učitelka ČDJ
  2. Hodnocení žáků cizinců v Základní škole J. Gutha-Jarkovského a Gymnáziu Jiřího Gutha-Jarkovského
   PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka školy
  3. Dotazy a diskuze účastníků s prezentujícími
   Moderuje: Mgr. Halka Smolová Závorová

NPI ČR | Přihlášení

Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 a Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dvě výzvy: Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 a Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022. Výzva na jazykové kurzy bude zaměřena na podporu intenzivních jazykových kurzů pro děti ve věku 14 až 18 let. Adaptační skupiny bude zaměřena na podporu volnočasových adaptačních skupin pro děti cizince od 3 do 15 let. Více informací naleznete zde.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání III pro ORP Přerov

Místní akční plán rozvoje vzdělávání III pro ORP Přerov

Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0021150

V území ORP Přerov byla v rámci MAP identifikována tato problémová témata:

 1. Nedostatečně fungující a efektivní spolupráce a dialog stran podílejících se na vzdělávání a výchově a nízká úroveň sdílení aktivit v území, které by vedly ke zvyšování kvality strategického řízení ve vzdělávání a kvality vzdělávání s důrazem na podporu škol se slabšími výsledky. Projekt se v této oblasti zaměřuje na zvyšování aktivního zapojování se zainteresovaných stran do kvalitního a dostupného vzdělávání s ohledem jednak na místní potřeby, ale také na strategické národní vize, plány a programy. Došlo k vytváření nových forem spolupráce, které jsou rozvinutelné a je vhodné je i nadále udržet.
 2. Absence jednotné vize řízení rozvoje škol v území, která by reagovala jak na národní strategické, tak i lokální potřeby a podporovala potřeby synergického zapojení zainteresovaných stran vzdělávacího systému na území. Vzniklou vizi je třeba aktualizovat a naplňovat konkrétními opatřeními.
 3. Nízká úroveň spolupráce formálního a neformálního vzdělávání.
 4. Nedostatečná úroveň začleňování znevýhodněných dětí do běžného schématu výuky na školách a prosazování rovných příležitostí, a to jak v případě osob se specifickými potřebami učení, tak v případě dětí, ze socioekonomicky marginalizovaných skupin.
 5. K významným problémům patří také oblast základních gramotností. Dle výsledků mezinárodního šetření PISA 2018 se sice postupně lepší znalosti žáků 9 tříd z Olomouckého kraje v matematické a čtenářské gramotnosti. Úroveň znalostí žáků 4 tříd Olomouckého kraje v matematice a přírodovědě je však dle TIMSS 2019 stále nedostatečná.
 6. Nedostatečná implementace témat, která mohou přispívat ke zvýšení pravděpodobnosti uplatnění žáků na trhu práce – podpora podnikavosti, inciativy a kreativity žáků. Jeví se proto nanejvýš vhodné zachovat činnost stávající PS polytechnika, která se zaměřuje na tuto oblast.
 7. Nevyhovující vybavení škol, nedostatek investic na modernizaci škol a odborných učeben.

 Jaké jsou příčiny problému?

 1. Jednotlivé školy na území ORP mají různé zřizovatele, kteří kladou důraz na vlastní priority, mezi sebou bez existence MAP efektivně nespolupracují a nevyměňují si své zkušenosti při vzdělávání žáků a nekoordinují své kroky (např. z hlediska naplňování kapacit). Je proto důležité zachovat MAP, jako platformu spolupráce zapojených škol.
 2. Vztahy mezi zřizovateli škol a jednotlivými školami nejsou jednoznačně definovány, chybí dlouhodobé plány rozvoje jednotlivých škol a jejich provázanost na strategie budoucího rozvoj obcí.
 3. Chybí systém opatření a nástrojů pro efektivní realizaci inkluze. MAP se podílí na větším zapojení a informování všech subjektů ve vzdělávání o problematice inkluzivního vzdělávání, včetně zapojení rodičů a široké veřejnosti.
 4. Žáci nejsou dostatečně motivováni k podávání lepších výsledků.
 5. Rovněž masové nasazení ICT do výuky i běžného života negativně ovlivňuje výsledky žáků v oblasti základních gramotností. Problematikou samozřejmě není samotné nasazení technologií, ale způsob jejich využívání a prezentování ve vztahu k dalším informačním zdrojům a sociálním postupům. S masivním rozšířením distanční výuky se ukázalo stávající ICT vybavení škol a způsob jejího využívání jako nevhodné. MAP se ukázal vhodnou platformou pro rozvoj spolupráce škol při distanční výuce a výměnu zkušeností pedagogů při jejím aplikování.
 6. Rychlý rozvoj ICT a přístupnosti informačních zdrojů ruku v ruce s časovou prodlevou a omezenou schopností škol přijímat systémové změny mají za následek jisté upozadění rozvoje soft-skills i ostatních témat, jako jsou podpora podnikavosti, polytechnického vzdělávání, kreativita.
 7. Obce nemají dostatek finančních prostředků na významné investice do školských zařízení, jichž jsou zřizovateli, a jejich vybavení, které by mohlo zvyšovat kvalitu vzdělávání.

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je podporovat společné plánování a sdílení aktivit v ORP Přerov vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách. Bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce.

Hlavní cíl projektu ORP Přerov je naplňován realizací těchto činností:

A1 Rozvoj a aktualizace MAP
A2 Evaluace procesu místního akčního plánování

Dílčí cíle ORP Přerov:

Dílčí cíl 1. Systémové zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého místního plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol.

Dílčí cíl 2. Sdílené porozumění cíli: orientace na kvalitní inkluzivní (společné) vzdělávání.

Dílčí cíl 3. Zavádění řešení pro snižování nerovností ve vzdělávání uvnitř škol a v území – dostupnost kvalitního vzdělávání pro každé dítě/každého žáka v inkluzivní škole.

Dílčí cíl 4. Zlepšení spolupráce s rodiči, zřizovateli a veřejností, zlepšení spolupráce v území a využívání místních finančních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků.

Čtenářská gramotnost

V rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II pro ORP Přerov, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008653 probíhalo v letech 2019 – 2021 vzdělávání učitelů základních škol v oblasti čtenářské gramotnosti.

Pro řadu dětí je totiž škola jediná šance, jak objevit svět čtení, vytvořit si k němu pozitivní vztah a zvládnout potřebné čtenářské postupy. Škola má možnost na žáky v této oblasti aktivně působit, ale mnohdy ji nevyužívá a v literární výchově klade důraz na tradiční výuku literární historie. V současných společenských podmínkách je však potřeba přehodnotit i dříve funkční postupy a aktualizovat je.

K tomuto cíli směřovaly i zmíněné semináře pro učitele z dvanácti zapojených škol na Přerovsku a okolí. V průběhu dvou let bylo realizováno celkem třináct workshopů a učitelé se díky nim mohli mj. seznámit s metodikou rozvoje čtenářských strategií žáků, žákovské tvořivosti, dílen čtení, dramatické výchovy apod. Některé semináře byly zaměřeny na aktuální českou i světovou literaturu z oblasti pro děti a mládež, práci s poezií či na komunikační pojetí integrované výuky mluvnice a slohu. V souvislostí s nepříznivou epidemiologickou situací byly vybrané semináře realizovány online a učitelé obdrželi k vybraným tématům výukové materiály.

Pokud chceme, aby nejen rodina, ale i škola přispěla k tomu, že z našich dětí vyrostou nezávislí a přemýšliví čtenáři, je potřeba přímo ve škole vytvářet další předpoklady pro úspěšný růst čtenářské gramotnosti u každého žáka. A právě k tomu uvedené semináře podporou učitelů v přerovském regionu směřovaly. Podrobnější informace o tomto a dalších realizovaných projektech naleznou zájemci na stránkách http://www.mapprerovsko.cz/.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Polytechnické vzdělávání v regionu Moštěnka

Celkem 11 především vesnických škol a mateřinek okolo Horní Moštěnice a Dřevohostic  bylo zapojeno do projektu spolupráce škol v polytechnickém vzdělávání, sdílení dobré praxe a technických aktivit pro děti v mateřinkách a na základních školách. To jsou výsledky projektu realizovaného v rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II pro ORP Přerov.

Projekt probíhal ve školním roce 2020/2021 a byl tak výrazně ovlivněn covidovými opatřeními ve školách. Původní předpoklad počítal kromě spolupráce škol a výměně zkušeností také s nejrůznějšími výlety, např. na přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé stráně, nebo do Pevnosti poznání v Olomouci, z čehož nakonec bohužel sešlo. Po přehodnocení situace tak nakonec byly prostředky investovány do pořízení technických výukových pomůcek a stavebnic a v mateřinkách si zahráli na malou technickou univerzitu. Podrobnější informace o tomto a dalších realizovaných projektech naleznou zájemci na stránkách http://mapprerovsko.rarsm.cz/.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Podpora polytechnické výchovy na základní škole – školní rok 2020/2021

V rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II pro ORP Přerov, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008653, bude počátkem roku 2021 realizována pod souhrnným názvem „Podpora polytechnické výchovy na základní škole“ aktivita implementace MAP podporující rozvoj kompetencí učitelů a žáků v oblasti polytechnické výchovy a spolupráci při realizaci STEM předmětů na základní škole. Aktivita pro učitele ZŠ, která bude zaměřena na praktické ukázky využití digitálních didaktických pomůcek představujících koncept Průmyslu 4.0 (Ozzobot, 3D tisk, extrudér filamentu, 3D virtuální realita, robotická ruka, arduino atd.), navazuje na sérii proběhlých workshopů pro učitele ZŠ, v rámci kterých byly prezentovány příklady dobré praxe v oblasti práce se dřevem, papírem a kovem a dále aktivity s využitím moderních digitálních technologií (micro:bit, 3D tisk atd.).

Součástí projektu je i materiálová podpora výuky STEM. Podrobnější informace o tomto a dalších realizovaných projektech naleznou zájemci na stránkách http://mapprerovsko.rarsm.cz/ nebo na emailové adrese rudolf@nurs.cz.Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Technické poznání v mateřských školách – školní rok 2020/2021

Cílem projektu „Technické poznání v mateřských školách“ je podpora vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol, nabytí poznatků v technické oblasti a inspirace pedagogických pracovníků k práci s technickými tématy a aplikovat je ve výuce v MŠ.

Dílčím cílem je prostřednictvím hravých setkání názorně rozvinout technické a logické schopnosti dětí v mateřských školách, a to propojením čtenářské, matematické a digitální gramotnosti. Díky poznání světa kolem a přirozené hravosti v sobě předškolní děti i pedagogičtí pracovníci vzbudí zájem o technické obory a vzdělávání.

Pedagogičtí pracovníci MŠ si v rámci praktického workshopu „Práce s Techmalovánkami“ vyzkouší práci s technickými listy a technickými výkresy s cílem inspirovat pedagogy k práci s technickými tématy a aplikovat je ve výuce v MŠ. Techmalovánky korespondují s tématy nabízených setkání pro děti v rámci malé technické univerzity. V každém sešitě Techmalovánek je 15 technicky zaměřených úloh, které rozvíjejí matematicko-logické dovednosti, motoriku a koordinaci, a další dovednosti, které se mají rozvíjet v předškolním
i školním věku.

Workshop „Práce s Techmalovánkami“ pro pedagogické pracovníky bude realizován ve dvou turnusech s celkovou kapacitou 40 pedagogických pracovníků.

Hravá setkání v mateřských školách budou tematicky rozdělena:

  • Stavitel města,
  • Malý architekt,
  • Malý inženýr,
  • Stavitel věží,
  • Stavitel mostů.

Jedno tematické setkání je určeno pro skupinu 25 dětí spolu s pedagogickými pracovníky. Každá mateřská škola absolvuje dvě zvolená různá témata.