Místní akční plán rozvoje vzdělávání III pro ORP Přerov

Místní akční plán rozvoje vzdělávání III pro ORP Přerov

Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0021150

V území ORP Přerov byla v rámci MAP identifikována tato problémová témata:

 1. Nedostatečně fungující a efektivní spolupráce a dialog stran podílejících se na vzdělávání a výchově a nízká úroveň sdílení aktivit v území, které by vedly ke zvyšování kvality strategického řízení ve vzdělávání a kvality vzdělávání s důrazem na podporu škol se slabšími výsledky. Projekt se v této oblasti zaměřuje na zvyšování aktivního zapojování se zainteresovaných stran do kvalitního a dostupného vzdělávání s ohledem jednak na místní potřeby, ale také na strategické národní vize, plány a programy. Došlo k vytváření nových forem spolupráce, které jsou rozvinutelné a je vhodné je i nadále udržet.
 2. Absence jednotné vize řízení rozvoje škol v území, která by reagovala jak na národní strategické, tak i lokální potřeby a podporovala potřeby synergického zapojení zainteresovaných stran vzdělávacího systému na území. Vzniklou vizi je třeba aktualizovat a naplňovat konkrétními opatřeními.
 3. Nízká úroveň spolupráce formálního a neformálního vzdělávání.
 4. Nedostatečná úroveň začleňování znevýhodněných dětí do běžného schématu výuky na školách a prosazování rovných příležitostí, a to jak v případě osob se specifickými potřebami učení, tak v případě dětí, ze socioekonomicky marginalizovaných skupin.
 5. K významným problémům patří také oblast základních gramotností. Dle výsledků mezinárodního šetření PISA 2018 se sice postupně lepší znalosti žáků 9 tříd z Olomouckého kraje v matematické a čtenářské gramotnosti. Úroveň znalostí žáků 4 tříd Olomouckého kraje v matematice a přírodovědě je však dle TIMSS 2019 stále nedostatečná.
 6. Nedostatečná implementace témat, která mohou přispívat ke zvýšení pravděpodobnosti uplatnění žáků na trhu práce – podpora podnikavosti, inciativy a kreativity žáků. Jeví se proto nanejvýš vhodné zachovat činnost stávající PS polytechnika, která se zaměřuje na tuto oblast.
 7. Nevyhovující vybavení škol, nedostatek investic na modernizaci škol a odborných učeben.

 Jaké jsou příčiny problému?

 1. Jednotlivé školy na území ORP mají různé zřizovatele, kteří kladou důraz na vlastní priority, mezi sebou bez existence MAP efektivně nespolupracují a nevyměňují si své zkušenosti při vzdělávání žáků a nekoordinují své kroky (např. z hlediska naplňování kapacit). Je proto důležité zachovat MAP, jako platformu spolupráce zapojených škol.
 2. Vztahy mezi zřizovateli škol a jednotlivými školami nejsou jednoznačně definovány, chybí dlouhodobé plány rozvoje jednotlivých škol a jejich provázanost na strategie budoucího rozvoj obcí.
 3. Chybí systém opatření a nástrojů pro efektivní realizaci inkluze. MAP se podílí na větším zapojení a informování všech subjektů ve vzdělávání o problematice inkluzivního vzdělávání, včetně zapojení rodičů a široké veřejnosti.
 4. Žáci nejsou dostatečně motivováni k podávání lepších výsledků.
 5. Rovněž masové nasazení ICT do výuky i běžného života negativně ovlivňuje výsledky žáků v oblasti základních gramotností. Problematikou samozřejmě není samotné nasazení technologií, ale způsob jejich využívání a prezentování ve vztahu k dalším informačním zdrojům a sociálním postupům. S masivním rozšířením distanční výuky se ukázalo stávající ICT vybavení škol a způsob jejího využívání jako nevhodné. MAP se ukázal vhodnou platformou pro rozvoj spolupráce škol při distanční výuce a výměnu zkušeností pedagogů při jejím aplikování.
 6. Rychlý rozvoj ICT a přístupnosti informačních zdrojů ruku v ruce s časovou prodlevou a omezenou schopností škol přijímat systémové změny mají za následek jisté upozadění rozvoje soft-skills i ostatních témat, jako jsou podpora podnikavosti, polytechnického vzdělávání, kreativita.
 7. Obce nemají dostatek finančních prostředků na významné investice do školských zařízení, jichž jsou zřizovateli, a jejich vybavení, které by mohlo zvyšovat kvalitu vzdělávání.

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je podporovat společné plánování a sdílení aktivit v ORP Přerov vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách. Bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce.

Hlavní cíl projektu ORP Přerov je naplňován realizací těchto činností:

A1 Rozvoj a aktualizace MAP
A2 Evaluace procesu místního akčního plánování

Dílčí cíle ORP Přerov:

Dílčí cíl 1. Systémové zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého místního plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol.

Dílčí cíl 2. Sdílené porozumění cíli: orientace na kvalitní inkluzivní (společné) vzdělávání.

Dílčí cíl 3. Zavádění řešení pro snižování nerovností ve vzdělávání uvnitř škol a v území – dostupnost kvalitního vzdělávání pro každé dítě/každého žáka v inkluzivní škole.

Dílčí cíl 4. Zlepšení spolupráce s rodiči, zřizovateli a veřejností, zlepšení spolupráce v území a využívání místních finančních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků.

Čtenářská gramotnost

V rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II pro ORP Přerov, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008653 probíhalo v letech 2019 – 2021 vzdělávání učitelů základních škol v oblasti čtenářské gramotnosti.

Pro řadu dětí je totiž škola jediná šance, jak objevit svět čtení, vytvořit si k němu pozitivní vztah a zvládnout potřebné čtenářské postupy. Škola má možnost na žáky v této oblasti aktivně působit, ale mnohdy ji nevyužívá a v literární výchově klade důraz na tradiční výuku literární historie. V současných společenských podmínkách je však potřeba přehodnotit i dříve funkční postupy a aktualizovat je.

K tomuto cíli směřovaly i zmíněné semináře pro učitele z dvanácti zapojených škol na Přerovsku a okolí. V průběhu dvou let bylo realizováno celkem třináct workshopů a učitelé se díky nim mohli mj. seznámit s metodikou rozvoje čtenářských strategií žáků, žákovské tvořivosti, dílen čtení, dramatické výchovy apod. Některé semináře byly zaměřeny na aktuální českou i světovou literaturu z oblasti pro děti a mládež, práci s poezií či na komunikační pojetí integrované výuky mluvnice a slohu. V souvislostí s nepříznivou epidemiologickou situací byly vybrané semináře realizovány online a učitelé obdrželi k vybraným tématům výukové materiály.

Pokud chceme, aby nejen rodina, ale i škola přispěla k tomu, že z našich dětí vyrostou nezávislí a přemýšliví čtenáři, je potřeba přímo ve škole vytvářet další předpoklady pro úspěšný růst čtenářské gramotnosti u každého žáka. A právě k tomu uvedené semináře podporou učitelů v přerovském regionu směřovaly. Podrobnější informace o tomto a dalších realizovaných projektech naleznou zájemci na stránkách http://www.mapprerovsko.cz/.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Polytechnické vzdělávání v regionu Moštěnka

Celkem 11 především vesnických škol a mateřinek okolo Horní Moštěnice a Dřevohostic  bylo zapojeno do projektu spolupráce škol v polytechnickém vzdělávání, sdílení dobré praxe a technických aktivit pro děti v mateřinkách a na základních školách. To jsou výsledky projektu realizovaného v rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II pro ORP Přerov.

Projekt probíhal ve školním roce 2020/2021 a byl tak výrazně ovlivněn covidovými opatřeními ve školách. Původní předpoklad počítal kromě spolupráce škol a výměně zkušeností také s nejrůznějšími výlety, např. na přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé stráně, nebo do Pevnosti poznání v Olomouci, z čehož nakonec bohužel sešlo. Po přehodnocení situace tak nakonec byly prostředky investovány do pořízení technických výukových pomůcek a stavebnic a v mateřinkách si zahráli na malou technickou univerzitu. Podrobnější informace o tomto a dalších realizovaných projektech naleznou zájemci na stránkách http://mapprerovsko.rarsm.cz/.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Podpora polytechnické výchovy na základní škole – školní rok 2020/2021

V rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II pro ORP Přerov, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008653, bude počátkem roku 2021 realizována pod souhrnným názvem „Podpora polytechnické výchovy na základní škole“ aktivita implementace MAP podporující rozvoj kompetencí učitelů a žáků v oblasti polytechnické výchovy a spolupráci při realizaci STEM předmětů na základní škole. Aktivita pro učitele ZŠ, která bude zaměřena na praktické ukázky využití digitálních didaktických pomůcek představujících koncept Průmyslu 4.0 (Ozzobot, 3D tisk, extrudér filamentu, 3D virtuální realita, robotická ruka, arduino atd.), navazuje na sérii proběhlých workshopů pro učitele ZŠ, v rámci kterých byly prezentovány příklady dobré praxe v oblasti práce se dřevem, papírem a kovem a dále aktivity s využitím moderních digitálních technologií (micro:bit, 3D tisk atd.).

Součástí projektu je i materiálová podpora výuky STEM. Podrobnější informace o tomto a dalších realizovaných projektech naleznou zájemci na stránkách http://mapprerovsko.rarsm.cz/ nebo na emailové adrese rudolf@nurs.cz.Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Technické poznání v mateřských školách – školní rok 2020/2021

Cílem projektu „Technické poznání v mateřských školách“ je podpora vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol, nabytí poznatků v technické oblasti a inspirace pedagogických pracovníků k práci s technickými tématy a aplikovat je ve výuce v MŠ.

Dílčím cílem je prostřednictvím hravých setkání názorně rozvinout technické a logické schopnosti dětí v mateřských školách, a to propojením čtenářské, matematické a digitální gramotnosti. Díky poznání světa kolem a přirozené hravosti v sobě předškolní děti i pedagogičtí pracovníci vzbudí zájem o technické obory a vzdělávání.

Pedagogičtí pracovníci MŠ si v rámci praktického workshopu „Práce s Techmalovánkami“ vyzkouší práci s technickými listy a technickými výkresy s cílem inspirovat pedagogy k práci s technickými tématy a aplikovat je ve výuce v MŠ. Techmalovánky korespondují s tématy nabízených setkání pro děti v rámci malé technické univerzity. V každém sešitě Techmalovánek je 15 technicky zaměřených úloh, které rozvíjejí matematicko-logické dovednosti, motoriku a koordinaci, a další dovednosti, které se mají rozvíjet v předškolním
i školním věku.

Workshop „Práce s Techmalovánkami“ pro pedagogické pracovníky bude realizován ve dvou turnusech s celkovou kapacitou 40 pedagogických pracovníků.

Hravá setkání v mateřských školách budou tematicky rozdělena:

  • Stavitel města,
  • Malý architekt,
  • Malý inženýr,
  • Stavitel věží,
  • Stavitel mostů.

Jedno tematické setkání je určeno pro skupinu 25 dětí spolu s pedagogickými pracovníky. Každá mateřská škola absolvuje dvě zvolená různá témata.

Hry bez hranic

V rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II pro ORP Přerov, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008653 bude v měsících září 2020 až březen 2021 realizována pod souhrnným názvem „Hry bez hranic“ aktivita implementace MAP podporující rozvoj znalostních kapacit pedagogických pracovníků se zaměřením na posílení jejich profesních kompetencí v problematice rovných příležitostí, a to formou interaktivní pedagogické práce cílové skupiny s nejstaršími žáky mateřských a prvních tříd základních škol pod vedením odborného pracovníka a lektorů v motivačním prostředí dětských zábavních center – projekt tak zajišťuje komplexní výchovně vzdělávací celek umožňující přímou aplikaci získávaných a sdílených dovedností s dětmi a žáky v přímé korelaci, a to s výstupem zvýšených kompetencí i radosti ze setkávání a her pro naše nejmenší.

Podpora polytechnické výchovy na ZŠ

V rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II pro ORP Přerov je realizován i projekt zaměřený na Podporu polytechnické výchovy na základní škole. Cílem projektu je rozvoj spolupráce škol v oblasti rozvoje STEM předmětů. Mezi zapojenými ZŠ tak probíhá vzdělávání učitelů, sdílení příkladů dobré praxe a aktivity pro žáky v podobě motivačních workshopů nebo exkurzí, kterých se zúčastnilo již 140 žáků. Součástí projektu je i materiálová podpora výuky STEM. Podrobnější informace o tomto a dalších realizovaných projektech naleznou zájemci na stránkách http://mapprerovsko.rarsm.cz/.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Podpora rozvoje tělesné kultury

V rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II pro ORP Přerov je realizován nový projekt zaměřený na rozvoje tělesné kultury. Jeho náplní je vzdělávání pedagogických pracovníků škol v oblasti moderních trendů pohybové a kondiční přípravy dětí a žáků. Vše probíhá ve spolupráci s trenéry partnerských sportovních klubů. Podrobnější informace o tomto a dalších realizovaných projektech naleznete na stránkách http://mapprerovsko.rarsm.cz/ nebo na facebookovém profilu MAP ORP Přerov.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Podpora rozvoje tělesné kultury – monitoring

Cíl projektu: Vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských a ve spolupráci s trenéry jejich partnerských sportovních klubů v oblasti moderních trendů pohybové a kondiční přípravy dětí a žáků předškolního a školního věku při respektování jejich individuálních a specifických předpokladů pro zdravý tělesný vývoj a rozvoj sportovního potenciálu.

Realizované aktivity za období 1. 6. až 31. 10. 2019

Vzdělávací akce

Vzdělávání pedagogických pracovníků základních a mateřských škol a trenérů spolupracujících sportovních klubů

Vzdělávání zajišťují lektoři vzdělávací agentury Andrle Sport, s.r.o.

Vzdělávání probíhá

– Areál městské sportovní haly Přerov

– Aplikační centrum BALUO Olomouc

Vzdělávání se účastní 10 pedagogických pracovníků a trenérů z těchto institucí

 • ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 – 1 pedagog
 • ZŠ Přerov, Želatovská 8 – 2 pedagogové
 • ZŠ a MŠ Horní Moštěnice – 2 pedagogové
 • MŠ Přerov, Kouřílkova 2 – 2 pedagogové
 • HC ZUBR Přerov z.s. – 2 trenéři
 • Volejbal Přerov z.s. – 1 trenér

Na vzdělávání bude v období 09/2019 až 04/20 navazovat praktická aplikace výsledků vzdělávání na pilotních skupinách dětí a žáků MŠ a ZŠ ze strany účastníků vzdělávání.

Za období 1. 6. až 31. 10. 2019 proběhly tyto vzdělávací akce

 1. 12. 9. 2019
 2. 19. 9. 2019
 3. 26. 9. 2019
 4. 17. 10. 2019
 5. 24. 10. 2019
 6. 31. 10. 2019

 

Podpora polytechnické a environmentální výchovy v MŠ – tisková zpráva

Příprava Místního akčního plánu vzdělávání II. pro ORP Přerov

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008653

Tisková zpráva k projektu
„Podpora polytechnické a environmentální výchovy v MŠ“

 Termín realizace projektu:              školní rok 2019/2020

Obsah a cíle projektu:

Současným trendem a požadavkem v polytechnickém vzdělávání pedagogů je vytvoření efektivní vzdělávací strategie pro pedagogy a to tak, aby byli schopni děti zaujmout
a inspirovat je k poznávání environmentálních věd a technických oborů, vzbudit v dětech potřebu dalšího bádání a poznávání principů a zákonitostí polytechniky a kreativního užívání znalostí a dovedností.

Cílem projektu „Podpora polytechnické a environmentální výchovy v MŠ“ je podpora vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol, zapojených do projektu Příprava Místního akčního plánu vzdělávání II. pro ORP Přerov, nabytí poznatků v oblasti polytechnické a environmentální výchovy, propojení odborné složky vzdělávání v oblasti polytechniky a environmentální výchovy s praxí, tj. následné užití nových metod a aplikace nabytých znalostí ve výuce v mateřské škole.

Přidanou hodnotou projektu je zkvalitnění výchovného procesu v mateřských školách.

Pedagogičtí pracovníci mateřských škol absolvují společně s dětmi denní vzdělávací programy s výše uvedeným zaměřením, které budou realizovány ve Sluňákově – centru ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.

Tematika denních programů:

 • tematika světa rostlin na louce,
 • tematika světa zvířat – bobr a jeho okolí,
 • tematika podvodního světa.

Jeden denní vzdělávací program je určen pro skupinu 3-5 pedagogických pracovníků a 30 dětí mateřské školy.

Po absolvování vzdělávacího programu obdrží pedagogičtí pracovníci pracovní list pro další využití ve výchovném procesu.

Vedlejším výsledkem projektu bude účast dětí MŠ na denním vzdělávacím programu, s efektem posílení jejich zájmu a znalostí o přírodovědné a environmentální obory/předměty. Bude tak kladen důraz na porozumění dětí osvojovaným poznatkům a schopnost je využívat. A pedagogové si tak vyzkouší osvojované nové metody bezprostředně přímo s dětmi.

Po absolvování denních vzdělávacích programů a osvojení nových poznatků v dané věci proběhne vyhodnocení aplikace nových metod a znalostí z vybrané oblasti do výuky v každé zapojené mateřské škole.

Podpora vzdělávání pedagogů v oblasti polytechnického vzdělávání v rámci projektu „Podpora polytechnické a environmentální výchovy v MŠ“ umožní rozšíření dovedností směřující na posílení přírodovědné a polytechnické gramotnosti a zefektivnění výuky v mateřských školách v reakci na moderní trendy.