Řídící výbor

Zástupce realizátora projektu – nositel:
Ing. Mgr. Martin Kučera, MBA, MPA hlavní manažer projektu
Zdeněk Hilbert finanční manažer projektu
Zástupce kraje
Zástupci zřizovatelů škol
Mgr. Romana Pospíšilová vedoucí odboru SVŠ
Mgr. Radek Brázda starosta obce
Miroslava Omelková místostarostka
Vedení škol a učitelé
Ludmila Jakubcová ředitelka školy
Bc. Marie Netočná ředitelka školy
Věra Cimbálníková ředitelka školy
Bc. Michaela Gálíčková ředitelka školy
Mgr. Jana Černá učitelka
Mgr. Bc. Věra Václavíčková ředitelka školy
Mgr. Dagmar Bouchalová učitelka – projektový koord.
Mgr. Miroslav Fryštacký ředitel školy
Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. ředitel školy
Mgr. Eva Bartoňová učitelka
PaedDr. Jana Blažková ředitelka školy
Mgr. Hana Foltasová ředitelka
Zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání (mimo družin)
Mgr. Blanka Mašková ředitelka střediska
Ing. Pavel Cimbálník ředitel Městské knihovny v Přerově
Mgr. Mojmír Přikryl ředitel ZUŠ
Zástupce KAP
Ing. Lenka Polachová projektová manažerka KAP
Zástupci rodičů, kteří jsou doporučeni školskými radami nebo organizacemi sdružujícími rodiče
Petr Mirvald předseda školské rady, hasič, chemik, technik
PhDr. Kateřina Chytilová, Ph.D. zástupce rodičů, člen rady
Zástupce ITI nebo IPRU
Mgr. Petr Kouba náměstek primátora
Bc. Ondřej Lakomý tematický koordinátor ITI Olomoucké aglomerace
Zástupce MAS na území MAP
Marie Tesařová MAS
Zástupce mikroregionů na území MAP
Ing. Jiří Šírek předseda mikroregionu
Odborný konzultant
doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D. odborný konzultant
Ing. Jan Pospíšil konzultant
Zástupci obcí, které nezřizují školu, ale děti a žáci z těchto obcí navštěvují školy v území
Mgr. Marek Foukal starosta