Výzva pro školy a vzdělávací instituce – zapojte se aktivně do nového období Místních akčních plánů vzdělávání!

V letošním roce končí v ORP Přerovsko další fáze projektu pro školy Místní akční plány vzdělávání III (MAP III), který byl zahájen v roce 2022, a zároveň se připravuje žádost do výzvy MAP IV, která bude představovat navazující projekt na MAP III. MAP je celonárodní projekt MŠMT financovaný z evropských strukturálních fondů, prostřednictvím kterého získávají školy v jednotlivých ORP podporu v oblasti systematického plánování svých aktivit a také na podporu rozvoje základních gramotností a klíčových kompetencí svých dětí a žáků. Projekt je určen pro úroveň mateřských a základních škol a jeho smyslem je podpora společného přístupu škol, výměna informací a přenos dobré praxe mezi školami v rámci ORP. V rámci ORP Přerovsko projekt koordinuje ve spolupráci s městem Přerov Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy (RARSM).

V rámci jednotlivých fází MAP existují období plánování, kdy zástupci škol v pracovních skupinách debatují  o aktuálních potřebách škol a pracuje se na společném strategickém dokumentu MAP (což bylo období MAP III), a tzv. období implementační, kdy jsou v rámci MAP pro školy realizovány konkrétní aktivity na podporu rozvoje kompetencí dětí, žáků i učitelů (což bylo období MAP II a zároveň i nadcházející období MAP IV). MAP zdůrazňuje rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání, což zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání a také neformálního vzdělávání.

V období MAP III pracovaly v ORP Přerovsko pracovní skupiny složené ze zástupců škol a vzdělávacích institucí, které byly zaměřeny na oblast rozvoje čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti, inkluzivního vzdělávání, polytechnického vzdělávání, a dále pracovní skupina pro financování aktivit na podporu těchto oblastí. Pracovní skupiny pracovaly průběžně na úpravě základního strategického dokumentu MAP, který stanovuje prioritní cíle v předškolním a školním vzdělávání v ORP Přerovsko, a také na přípravě tzv. aktivit implementace, tedy miniprojektů jednotlivých zapojených škol a vzdělávacích institucí, které podporují rozvoj kompetencí různými způsoby, např. vzděláváním pedagogů v seminářích, kurzech, pořádáním exkurzí, sdílením dobré praxe, akcemi ve školách apod.

Pro nadcházející období MAP IV je tedy už nyní naplánována a připravena řada zajímavých aktivit. Zveme proto školy v ORP Přerovsko nejen k opětovnému zapojení se do těchto aktivit, ale i k účasti na pracovních skupinách, které budou pracovat i v období MAP IV. V případě zájmu o spolupráci se můžete obrátit na kontakty uvedené na stránkách projektu http://mapprerovsko.rarsm.cz/. Na těchto stránkách také najdete více informací o podstatě projektu a dosud proběhlých aktivitách.