Online hromadné konzultace na téma: Šablony I pro MŠ a ZŠ_Š III OP VVV + Š I OP JAK

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

uveřejňujeme nabídku online hromadných konzultací na téma: Šablony I pro MŠ a ZŠ_Š III OP VVV + Š I OP JAK

 1.)    Jak na ZZoR v Šablonách III OP VVV pro MŠ a ZŠ

Konzultace tematicky zaměřená na ukončení projektu + doložení povinných výstupů, specifika ZZoR, praktická doporučení.

Termíny konzultací + odkazy na přihlášení zde:

Pátek, 8. 11. 2022, 13.00 – 15.00, lektorky: R. Krčková, V. Dušková – přihlásit se můžete zde

Čtvrtek, 1. 12. 2022, 13.00 – 15.00, lektorky: G. Švehlová, R. Krčková- přihlásit se můžete zde

Úterý, 6. 12. 2022, 10.00 – 12.00, lektorky: L. Holacká,  – přihlásit se můžete zde

2.)    OP JAK Šablony I – prvožadatelé z řad MŠ a ZŠ 

Online konzultace je určena mateřským a základním školám, které poprvé žádají o dotaci z projektu zjednodušeného vykazování neboli tzv. šablon. Provedeme Vás celým procesem přípravy projektu a tvorby projektové žádosti krok za krokem. Seznámíme Vás s principy šablon a aktivitami, na které může Vaše škola obdržet finanční prostředky. Konzultace bude vedena s ohledem na nezkušenost žadatelů a bude dána možnost diskutovat konkrétní dotazy účastníků konzultace.

Cílem této výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Termíny konzultací + odkazy na přihlášení:

Čtvrtek, 24. 11. 2022, 13.00 – 15.00, lektorka:  L. Holacká – přihlásit se můžete zde

Pátek, 2. 12. 2022, 13.00 – 15.00, lektorka: L. Holacká- přihlásit se můžete zde

Online konzultace Vás provedou všemi fázemi projektu tzv. šablon. Od strategického výběru vhodných aktivit pro vaši školu či školské zařízení, přes věcný výklad jednotlivých aktivit, až po výstupy, které budete dokládat do Zpráv o realizaci projektu.

Nabízíme Vám konzultace zaměřené speciálně jak na proces podání projektové žádosti, tak i jak postupovat dále, když máte žádost úspěšně podanou. Při volbě termínu tak prosíme, zvažte, v jaké fázi se nyní nacházíte a která hromadná konzultace je tedy pro Vás tematicky relevantní. Bližší anotace konzultací jsou pak uvedené přímo u jednotlivých termínů akcí viz níže.

Konzultacemi Vás provází naši zkušení odborníci a veškeré poskytované informace jsou plně v souladu s výkladem MŠMT.

Konzultace jsou realizované prostřednictvím MS Teams. Délka konzultace je cca 2 – 2,5 hodiny.

Veškeré konzultace jsou pro účastníky zdarma v rámci projektu Metodická podpora akčního plánování v území (P-AP).

Cílová skupina: širší vedení škol, pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení, zástupci RT KAP + další aktéři v území, kteří se podílejí na rozvoji vzdělávání.

3.)    Žádost Šablony I pro MŠ a ZŠ z OP JAK

 Vybrat si můžete z následujících termínů:

Středa, 9. 11. 2022, 9.00 – 11.00, OP JAK Šablony I pro MŠ a ZŠ – žádost, lektorky: M.Plevová, R. Krčková – přihlásit se můžete zde

Středa, 16. 11. 2022, 10.00 – 12.00, OP JAK Šablony I pro MŠ a ZŠ – žádost, lektorky: G. Švehlová R. Krčková- přihlásit se můžete zde

Pátek, 25. 11. 2022, 10.00 – 12.00, OP JAK Šablony I pro MŠ a ZŠ – žádost, lektorky: L. Holacká,  – přihlásit se můžete zde

Čtvrtek, 1. 12. 2022, 9.00 – 11.00, OP JAK Šablony I pro MŠ a ZŠ – žádost, lektorky: M. Plevová – přihlásit se můžete zde

Pátek, 9. 12. 2022, 10.00 – 12.00, OP JAK Šablony I pro MŠ a ZŠ – žádost, lektorky: R. Krčková, V, Dušková – přihlásit se můžete zde

4.)    Realizace Šablon I pro MŠ a ZŠ z OP JAK

Vybrat si můžete z následujících termínů:

Čtvrtek, 24. 11. 2022, 13.00 – 15.00, OP JAK Šablony I pro MŠ a ZŠ – realizace, lektorky: G. Švehlová R. Krčková, – přihlásit se můžete zde

Středa, 30. 11. 2022, 10.00 – 12.00, OP JAK Šablony I pro MŠ a ZŠ – realizace, lektorky: M. Plevová, L. Holacká- přihlásit se můžete zde

Čtvrtek, 15. 12. 2022, 10.00 – 12.00, OP JAK Šablony I pro MŠ a ZŠ – realizace, lektorky: L. Holacká – přihlásit se můžete zde

Přihlaste se, prosím, elektronicky prostřednictvím odkazu u jednotlivých termínů.

Pokud budete mít potíže s přihlášením, můžete využít i přihlášení prostřednictvím e-mailu: sarka.pirklova@npi.cz .

Na tento email, prosím, zašlete přihlášku ve formátu: Jméno, příjmení, organizace, e-mail, termín konzultace.

Aktuální informace z MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy představilo agregované výstupy dotazníkového šetření v rámci ORP Uničov k dokladování monitorovacího indikátoru Počet organizací, ve kterých se zvýšila kvalita výchovy, vzdělávání a proinkluzivnost:

 1. Výstupy za základní a mateřské školy srovnávající data získaná z dotazníkových šetření v rámci výzev Šablony pro MŠ a ZŠ I, Šablony II a Šablony III,
 2. Výstupy za školní družiny, školní kluby, střediska volného času a základní umělecké školy srovnávající data získaná z úvodního a závěrečného dotazníkového šetření v rámci výzvy Šablony II.

Výstupy se primárně vztahují k území ORP Přerov a Olomouckého kraje, umožnují však také orientační srovnání s výsledkem za celou ČR. Výstupy přináší srovnání situace před začátkem realizací projektů z OP VVV se situací a stavem po ukončení realizace projektů v rámci jednotlivých výzev. Konkrétní data byla předána vedoucím pracovních skupin k prezentaci na jednáních pracovních skupin a jako podklad pro aktualizaci dokumentu MAP.

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obracet na adresu ap@msmt.cz.

Pracovní skupiny pro čtenářskou a matematickou gramotnost MAP Přerovsko

I v letošním roce se v rámci MAP III. pravidelně scházely pracovní skupiny pro čtenářskou a matematickou gramotnost v rámci Místních akčních plánů vzdělávání Přerovsko.

Novinkou v rámci organizace MAP III. je změna jednání těchto pracovních skupin, které již neprobíhají odděleně, ale společně, neboť v průběhu projektu MAP II. se ukázalo, že je potřebná komunikace těchto pracovních skupin v rámci podpory základních gramotností. A také to, že učitelé českého jazyka a matematiky mají v některých oblastech společný vzdělávací cíl v rámci výuky. Tím nejvýznamnějším je kromě rozvoje digitálních kompetencí žáků a individualizace výuky pro žáky se specifickými potřebami i potřeba rozvoje dovedností pro práci s textem, neboť žáci, kteří nejsou schopni dostatečně pochopit obsah čteného textu a umět ho interpretovat vlastními myšlenkami, nejsou pak schopni ani adekvátně pochopit zadání slovní úlohy. Problémem v matematice tak často nemusí být samotný početní úkon, ale to, že žák neporozuměl zadání slovní úlohy, tedy psanému textu.

Obě pracovní skupiny v tomto roce zrealizovaly revizi základního dokumentu MAP Přerovsko v oblastech čtenářské a matematické gramotnosti a dále se zabývaly výsledky posledního dotazníkového šetření MŠMT v mateřských a základních školách v oblastech čtenářské a matematické gramotnosti. Pracovní skupiny provedly porovnání výsledků dotazníkového šetření MŠMT v rámci MAP I., MAP II. a aktuálního šetření a na základě těchto výsledků došly k závěrům, ve kterých oblastech mají školy dosud mezery a kam by bylo vhodné v dalším období v rámci projektu MAP IV. směřovat intervence v rámci implementačních projektů MAP.

K navrhovaným aktivitám pro další období patří zejména pokračování workshopů pro učitele v oblasti práce s textem a realizace dílen čtení na školách, protože první série workshopů přinesla hmatatelné výsledky – u mladších ročníků žáků, kteří mohli začít s dílnami čtení už na 1. stupni, se ukazuje, že dokáží lépe zformulovat myšlenku či pochopit čtený text, neboť je s nimi v této oblasti takto systematicky pracováno a také se nebojí své názory prezentovat. Podporu dalšího rozvoje práce s textem podpořila s ohledem na zmiňované problémy se slovními úlohami i skupina pro matematickou gramotnost. Zároveň v této oblasti bude navázáno na systematickou spolupráci s přerovskou knihovnou, která by mohla realizovat workshopy pro nadané žáky v oblasti vyššího stupně komplexního čtenářství v rámci neformálního vzdělávání, neboť na tuto oblast není v rámci standardní výuky prostor. Kromě toho má knihovna záměr spolupracovat na pomoci při výběru knihovního fondu v rámci třídních a školních knihoven. Další oblastí je potřebná podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti už žáků s lehkou mozkovou dysfunkcí, kteří jsou v rámci pravidel inkluze nově zařazováni do standardních tříd, nicméně učitelé nemají v této oblasti dostatek učebních pomůcek či metodických materiálů. V oblasti matematiky navrhuje pracovní skupina aktivity na podporu rozvoje činnostního učení matematiky či workshopy pro učitele v oblasti Hejného matematiky tak, aby měli učitelé matematiky možnost se s touto metodou blíže seznámit a zvážit, zda některé prvky zařadí do výuky. K dalším navrhovaným aktivitám patří zejména prvky sdílení učitelské praxe, a to buď v podobě tandemové výuky (např. pro dílny čtení se zkušeným lektorem), nebo v podobě sdíleného prostoru pro přerovské školy, kde by mohli učitelé také diskutovat své aktuální problémy (např. na Facebooku MAP).

Kromě toho se pracovní skupiny systematicky zabývaly aktuálními úpravami Rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání, které byly provedeny k 1. 9. 2021 a které dále postupně realizuje MŠMT. Pro základní školy to znamená v těchto a dalších letech postupnou úpravu školních vzdělávacích programů. Jedná se především o dopady změn předmětu informatika a s tím související potřebnost rozvíjet některé kompetence v rámci výuky českého jazyka či matematiky (např. práce s textovým editorem v českém jazyce či tabulkovým editorem v matematice), v rámci úprav RVP ZV se diskutovalo  i o aktuální podobě digitálních kompetencí a také dopadech online výuky v rámci pandemie Covid-19 na současnou technickou vybavenost škol a úroveň digitálních kompetencí učitelů ve školách na Přerovsku.

Zpracovala doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., MBA, vedoucí pracovních skupin pro čtenářskou a matematickou gramotnost, MAP Přerovsko

Online hromadné konzultace na téma: Šablony I pro MŠ a ZŠ z OP JAK (+ ŠD, ŠK, ZUŠ, SVČ, PPP)

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

uveřejňujeme nabídku online hromadných konzultací na téma: Šablony I pro MŠ a ZŠ z OP JAK (+ ŠD, ŠK, ZUŠ, SVČ, PPP). 

Online konzultace Vás provede všemi fázemi projektu tzv. šablon. Od strategického výběru vhodných aktivit pro vaši školu či školské zařízení, přes věcný výklad jednotlivých aktivit, až po výstupy, které budete dokládat do Zpráv o realizaci projektu.

Konzultacemi Vás provází naši zkušení odborníci a veškeré poskytované informace jsou plně v souladu s výkladem MŠMT.

Konzultace jsou realizované prostřednictvím MS Teams. Délka konzultace je cca 2 hodiny.

Veškeré konzultace jsou pro účastníky zdarma v rámci projektu Metodická podpora akčního plánování v území (P-AP).

Cílová skupina: širší vedení škol, pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení, realizátoři MAP + další aktéři v území, kteří se podílejí na rozvoji vzdělávání.

Vybrat si můžete z následujících termínů:

Úterý 12. 7. 2022, 10:00 – 12:00 – ONLINE přes TEAMS (přihlásit se můžete zde) – přednáší Radka Krčková

Pátek 15. 7. 2022, 9:00 – 11:00 – ONLINE přes TEAMS (přihlásit se můžete zde) – přednáší Gabriela Švehlová

Středa 20. 7. 2022, 10:00 – 12:00 – ONLINE přes TEAMS (přihlásit se můžete zde) – přednáší Marie Plevová

Čtvrtek 21. 7. 2022, 10:00 – 12:00 – ONLINE přes TEAMS (přihlásit se můžete zde) – přednáší Marie Plevová

Úterý 26. 7. 2022, 10:00 – 12:00 – ONLINE přes TEAMS (přihlásit se můžete zde) – přednáší Radka Krčková

Středa 27. 7. 2022, 13:00 – 15:00 – ONLINE přes TEAMS (přihlásit se můžete zde) – přednáší Gabriela Švehlová

Čtvrtek 4. 8. 2022, 10:00 – 12:00 – ONLINE přes TEAMS (přihlásit se můžete zde) – přednáší Radka Krčková

Pondělí 8. 8. 2022, 13:00 – 15:00 – ONLINE přes TEAMS (přihlásit se můžete zde) – přednáší Gabriela Švehlová

Úterý 9. 8. 2022, 10:00 – 12:00 – ONLINE přes TEAMS (přihlásit se můžete zde) – přednáší Gabriela Švehlová

Čtvrtek 25. 8. 2022, 13:00 – 15:00 – ONLINE přes TEAMS (přihlásit se můžete zde) – přednáší Lucie Holacká

Pátek 26. 8. 2022, 10:00 – 12:00 – ONLINE přes TEAMS (přihlásit se můžete zde) – přednáší Lucie Holacká

Přihlaste se, prosím, elektronicky prostřednictvím odkazu u jednotlivých termínů.

Pokud budete mít potíže s přihlášením, můžete využít i přihlášení prostřednictvím e-mailu: sarka.pirklova@npi.cz.

Na tento email, prosím, zašlete přihlášku ve formátu: Jméno, příjmení, organizace, e-mail, termín konzultace.

Aktuální informace z IROP

Přinášíme několik aktuálních informací z připravovaného IROP, které jsme se dozvěděli na aktuálních seminářích k programovému období EU 21+.

Oznámení schválení Dohody o partnerství se očekává na konferenci s názvem Politika soudržnosti v kontextu českého předsednictví a příležitosti v evropských fondech, kterou uspořádá MMR 24. května 2022. Po tomto datu bude možné vyhlašovat výzvy z jednotlivých operačních programů. Pravděpodobné pořadí vyhlašování individuálních výzev pro oblast vzdělávání v IROP bude: MŠ – ZŠ – SŠ/VOŠ – zájmové/neformální – školy a třídy dle § 16 odst. 9 školského zákona + školská poradenská zařízení. Na semináři pod záštitou MMR jsme se dozvěděli, že žádosti budou vyhlašované od června, na semináři NIDV, že se s nimi počítá až od září. Skutečnost tedy neznáme a necháme se překvapit.

Všechny výzvy budou vyhlašované jako průběžné a bez avíz. Bude tedy velmi záležet na připravenosti Vašich záměrů a rychlosti, s jakou zvládnete připravit žádost o podporu.

Oproti semináři, který pořádalo MŠMT k práci s novými tabulkami investičních priorit MAP pro období 2021 – 2027 (SR MAP), bylo v rámci IROP tour prezentováno, že nebude možné v rámci SR MAP opakovaně využít zastřešující projekty, tedy rozdělování projektového záměru v SR MAP do dvou postupně realizovaných projektů v IROP nebude možné. Příklad: Škola bude mít v SR MAP zařazený zastřešující projekt např. “Modernizace jazykové a přírodovědné učebny ZŠ XY” nebo “Modernizace odborných učeben ZŠ XY”. Na tomto základě nebude možné žádat v roce 2022 o podporu jazykové učebny a následně, např. v roce 2024, žádat o podporu přírodovědné učebny. Nově tedy bude platit „1 řádek v SR MAP = 1 žádost v IROP“.

Podpora procesů adaptace a integrace dětí/žáků z Ukrajiny (cizinců)

Konzultační setkání k adaptaci UA žáků (cizinců)

Program je určen všem pedagogům MŠ, 1. stupně ZŠ, 2. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU, ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení a výchovní poradci.

Konzultace je bezplatná, je zaměřena na  problematiku přijímání, začleňování a vzdělávání dětí/žáků cizinců. Bude Vám poskytnuta metodická podpora, možnost sdílení příkladů inspirativní praxe, zdroje informací k dané problematice a kontakty na další partnerské instituce. Každý týden ve čtvrtek od 14:00 do 16:00 budeme pro Vás k dispozici. Nemusíte být účastni po celou dobu. Budou se vždy otevírat témata, které Vás zajímají. Účast na těchto konzultačních setkání je omezena na max. 5 lidí.

Vždy den před konzultačním setkání Vám zašleme odkaz na MS Teams. Každý týden v pondělí Vám odešleme odkaz na nový termín pro přihlášení na konzultační seminář, kde bude kapacita vždy omezena na max. 5 lidí.

Termíny konání:

05. 05. 2022
12. 05. 2022
19. 05. 2022
26. 05. 2022
02. 06. 2022
09. 06. 2022
16. 06. 2022
23. 06. 2022

NPI ČR | Přihlášení

Podpora procesů adaptace a integrace dětí/ žáků z Ukrajiny (cizinců)

Ve webináři budou probrány základní body adaptačního a integračního procesu, kterým postupně prochází děti a žáci přicházející do českého vzdělávacího systému. Bude věnována pozornost procesům, které probíhají, strategiím, které je dobré volit při zvykání těchto dětí a žáků. Dále bude věnována pozornost úskalím tohoto procesu.

Termíny konání:

25. 05. 2022
08. 06. 2022

NPI ČR | Přihlášení

Hodnocení žáků-cizinců, kteří nastoupili v průběhu školního roku 2021/22 do škol v souvislosti migrací do České republiky.

Kulatý stůl připravil Národní pedagogický institut České republiky ve spolupráci s MŠMT v rámci podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících žáky cizince.

Webinář se bude věnovat přímo metodickým pokynům, které vydává MŠMT pro tuto oblast a doplní je příklady dobré praxe. V rámci webináře bude možné položit též dotazy všem přednášejícím. Webinář je zdarma.

Termín konání:

19. 05. 2022  14:00 – 16:00

Program:

  1. Základní principy pro hodnocení žáků z Ukrajiny ve 2. pololetí školního roku 2021/22
   Mgr. Svatopluk Pohořelý, vedoucí oddělení základního vzdělávání, MŠMT
  2. Základní principy hodnocení žáků ve středních školách dle Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
   Mgr. Štěpánka Thérová, vedoucí oddělení všeobecného vzdělávání MŠMT

Blok sdílení dobrých praxí:

  1. Hodnocení žáků cizinců v Základní škole jazyků Karlovy Vary, příspěvková organizace
   Mgr. Jaroslava Trautnerová, zástupkyně ředitele
   Mgr. Jana Táborková, metodička prevence, učitelka ČDJ
  2. Hodnocení žáků cizinců v Základní škole J. Gutha-Jarkovského a Gymnáziu Jiřího Gutha-Jarkovského
   PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka školy
  3. Dotazy a diskuze účastníků s prezentujícími
   Moderuje: Mgr. Halka Smolová Závorová

NPI ČR | Přihlášení

Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 a Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dvě výzvy: Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 a Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022. Výzva na jazykové kurzy bude zaměřena na podporu intenzivních jazykových kurzů pro děti ve věku 14 až 18 let. Adaptační skupiny bude zaměřena na podporu volnočasových adaptačních skupin pro děti cizince od 3 do 15 let. Více informací naleznete zde.