Místní akční plán rozvoje vzdělávání III pro ORP Přerov

Místní akční plán rozvoje vzdělávání III pro ORP Přerov

Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0021150

V území ORP Přerov byla v rámci MAP identifikována tato problémová témata:

 1. Nedostatečně fungující a efektivní spolupráce a dialog stran podílejících se na vzdělávání a výchově a nízká úroveň sdílení aktivit v území, které by vedly ke zvyšování kvality strategického řízení ve vzdělávání a kvality vzdělávání s důrazem na podporu škol se slabšími výsledky. Projekt se v této oblasti zaměřuje na zvyšování aktivního zapojování se zainteresovaných stran do kvalitního a dostupného vzdělávání s ohledem jednak na místní potřeby, ale také na strategické národní vize, plány a programy. Došlo k vytváření nových forem spolupráce, které jsou rozvinutelné a je vhodné je i nadále udržet.
 2. Absence jednotné vize řízení rozvoje škol v území, která by reagovala jak na národní strategické, tak i lokální potřeby a podporovala potřeby synergického zapojení zainteresovaných stran vzdělávacího systému na území. Vzniklou vizi je třeba aktualizovat a naplňovat konkrétními opatřeními.
 3. Nízká úroveň spolupráce formálního a neformálního vzdělávání.
 4. Nedostatečná úroveň začleňování znevýhodněných dětí do běžného schématu výuky na školách a prosazování rovných příležitostí, a to jak v případě osob se specifickými potřebami učení, tak v případě dětí, ze socioekonomicky marginalizovaných skupin.
 5. K významným problémům patří také oblast základních gramotností. Dle výsledků mezinárodního šetření PISA 2018 se sice postupně lepší znalosti žáků 9 tříd z Olomouckého kraje v matematické a čtenářské gramotnosti. Úroveň znalostí žáků 4 tříd Olomouckého kraje v matematice a přírodovědě je však dle TIMSS 2019 stále nedostatečná.
 6. Nedostatečná implementace témat, která mohou přispívat ke zvýšení pravděpodobnosti uplatnění žáků na trhu práce – podpora podnikavosti, inciativy a kreativity žáků. Jeví se proto nanejvýš vhodné zachovat činnost stávající PS polytechnika, která se zaměřuje na tuto oblast.
 7. Nevyhovující vybavení škol, nedostatek investic na modernizaci škol a odborných učeben.

 Jaké jsou příčiny problému?

 1. Jednotlivé školy na území ORP mají různé zřizovatele, kteří kladou důraz na vlastní priority, mezi sebou bez existence MAP efektivně nespolupracují a nevyměňují si své zkušenosti při vzdělávání žáků a nekoordinují své kroky (např. z hlediska naplňování kapacit). Je proto důležité zachovat MAP, jako platformu spolupráce zapojených škol.
 2. Vztahy mezi zřizovateli škol a jednotlivými školami nejsou jednoznačně definovány, chybí dlouhodobé plány rozvoje jednotlivých škol a jejich provázanost na strategie budoucího rozvoj obcí.
 3. Chybí systém opatření a nástrojů pro efektivní realizaci inkluze. MAP se podílí na větším zapojení a informování všech subjektů ve vzdělávání o problematice inkluzivního vzdělávání, včetně zapojení rodičů a široké veřejnosti.
 4. Žáci nejsou dostatečně motivováni k podávání lepších výsledků.
 5. Rovněž masové nasazení ICT do výuky i běžného života negativně ovlivňuje výsledky žáků v oblasti základních gramotností. Problematikou samozřejmě není samotné nasazení technologií, ale způsob jejich využívání a prezentování ve vztahu k dalším informačním zdrojům a sociálním postupům. S masivním rozšířením distanční výuky se ukázalo stávající ICT vybavení škol a způsob jejího využívání jako nevhodné. MAP se ukázal vhodnou platformou pro rozvoj spolupráce škol při distanční výuce a výměnu zkušeností pedagogů při jejím aplikování.
 6. Rychlý rozvoj ICT a přístupnosti informačních zdrojů ruku v ruce s časovou prodlevou a omezenou schopností škol přijímat systémové změny mají za následek jisté upozadění rozvoje soft-skills i ostatních témat, jako jsou podpora podnikavosti, polytechnického vzdělávání, kreativita.
 7. Obce nemají dostatek finančních prostředků na významné investice do školských zařízení, jichž jsou zřizovateli, a jejich vybavení, které by mohlo zvyšovat kvalitu vzdělávání.

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je podporovat společné plánování a sdílení aktivit v ORP Přerov vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách. Bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce.

Hlavní cíl projektu ORP Přerov je naplňován realizací těchto činností:

A1 Rozvoj a aktualizace MAP
A2 Evaluace procesu místního akčního plánování

Dílčí cíle ORP Přerov:

Dílčí cíl 1. Systémové zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého místního plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol.

Dílčí cíl 2. Sdílené porozumění cíli: orientace na kvalitní inkluzivní (společné) vzdělávání.

Dílčí cíl 3. Zavádění řešení pro snižování nerovností ve vzdělávání uvnitř škol a v území – dostupnost kvalitního vzdělávání pro každé dítě/každého žáka v inkluzivní škole.

Dílčí cíl 4. Zlepšení spolupráce s rodiči, zřizovateli a veřejností, zlepšení spolupráce v území a využívání místních finančních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků.